0917084849

Trầm hương miếng nuôi cấy 10g

300.000 

Định lượng : 10 gam
Xuất xứ : trầm hương nuôi cấy miền Nam Việt Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT