0917084849

Trầm hương miếng tự nhiên 50gr

2.300.000 

Định lượng : 50 gam
Xuất xứ : trầm hương tự nhiên Quảng Nam
Chứng nhận : Đạt chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT